Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-03-24
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-12

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

6 Elementów ma niewystarczający kontrast kolorów

1 Element listy nie ma bezpośrednich elementów podrzędnych, które nie są dozwolone wewnątrz elementów

 Domyślna semantyka elementu nie została zastąpiona przez role=\\\\\\"presentation\\\


Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-05-12. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
 1. HTML 5
 2. CSS 3
 3. WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) - można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Zielińska, kzielinska@sp7.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 914269830. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Złotowskiej 86 Główny dojazd do posesji prowadzi od ulicy Jantarowej. W tym rejonie umieszczono parking, z którego alejkami pieszymi można dojść do wejścia głównego. Wyznaczone są 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku zlokalizowane jest w środkowej części całego kompleksu (od strony południowo-zachodniej). Jest podjazd dla wózków. Przy wejściu po lewej stronie, na wysokości ok. 150 cm znajduje się domofon umożliwiający przywołanie obsługi. Budynek przy ul. Złotowskiej 86 jest to obiekt dwukondygnacyjny. W budynku znajduje się winda. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Brak oznaczenia kontrastowego oraz systemu pętli indukcyjnych. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.Budynek przy ul. Wojciechowskiego 50 Budynek z dwoma kondygnacjami naziemnymi, całkowicie podpiwniczony. Przy wejściu, po lewej stronie na wysokości ok. 150 cm znajduje się domofon umożliwiający przywołanie obsługi. Wejście główne do budynku znajdują się od strony wschodniej ze schodami zewnętrznymi. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego oraz systemu pętli indukcyjnych. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.

Udogodnienia

 1. Podjazd dla wózków.
 2. Winda.
 3. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia

 1. Brak systemu przyzywowego w toaletach.

Informacje dodatkowe

 1. Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
 2. Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.
 3. Strona prezentuje poziom zgodności AAA.