Zamówienia publiczne

Wybór oferty

Po przeanalizowaniu ofert zamówienie zostało udzielone wykonawcy:

Image Recording Solutions Sp. z o. o. ul. Arkuszowa 190, 01-934 Warszawa.


ANALIZA RYNKU W ZWIĄZKU W ZAKUPEM URZADZEŃ TIK 

W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU "AKTYWNA TABLICA"

Dotyczy: Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.
I . ZAMAWIAJĄCY
Gminą Miasto Szczecin – Szkołą Podstawową Nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie
ul. Złotowska 86; 71-793 Szczecin
reprezentowaną przez Teresę Kaliną – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie, działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Szczecin nr WO-I.0052.1.312.2013.AW z dnia 19 września 2013 r.

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK, zgodnie z poniższą specyfikacją:
1. Tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym - 2 szt.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
wiecej

ZAŁACZNIKI:
1. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia,
2. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy,
3. Załącznik nr 3 Wzór umowy,
4. Załącznik nr 4 Wzór protokołu odbioru,
5. Załącznik nr 5 Warunki gwarancji.

Opublikował: Katarzyna Zielińska
Publikacja dnia: 12.05.2023, 14:47
Dokument oglądany razy: 541
Podpisał: Katarzyna Zielińska
Dokument z dnia: 12.05.2023